Objet: loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19

Objet: loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19

Natierlech gëlt d'Covid-19 Reglement fir sportlech Evenementer och bei den Heemmatcher um Hesper Holleschbierg:
- Wann méi wéi 10 (Update 23.07) Persounen beieneen kommen mussen Sëtzplatzen an en Oofstand vun 2m agehaal ginn. Kann dësen Oofstand net garantéiert ginn, dann muss jiddereen (mat Ausnahm vun de Sportler um Terrain) eng Mask unhun!
- Waan d'Buvette betrëfft gëllen d'Covid-19 Reglementer vum HORESCA-Secteur.

Mir bieden Iech dës Regelen zum Wuel vun eis allenguer anzehaalen.

An der Annexe ass d'Originaldokument vun der FLF ze fannen.